FPN - Centar za međunarodno humanitarno pravo i međunarodne organizacije

Kontakt | Mapa sajta

Pitanje i odgovori

 

7. U kojim je situacijama primenjivo humanitarno pravo? Kome je namenjeno i koga štiti


Međunarodno humanitarno pravo primenjivo je u dve situacije; odnosno, ono nudi dva sistema zaštite:
a) Međunarodni oružani sukobi (vidi str. 5) U navedenim situacijama primenjuju se Ženevske konvencije i Dopunski protokol I.
Humanitarno pravo je prvenstveno namenjeno zaraćenim stranama i štiti svakog pojedinca ili kategoriju lica koja ne učestvuju u sukobu ili su prestala da to aktivno čine, to jest:
· ranjene ili bolesne pripadnike oružanih snaga u ratu na kopnu, kao i članove vojnog sanitetskog osoblja;
· ranjenike, bolesnike ili brodolomce oružanih snaga u pomorskom ratu, kao i članove njihovog sanitetskog osoblja;
· ratne zarobljenike;
· civilno stanovništvo, na primer:
- strance na teritoriji zaraćenih strana, uključujući izbeglice;
- civile na okupiranim područjima;
- civilne zatvorenike i internirce;
- sanitetsko i versko osoblje ili jedinice civilne zaštite.
Ratovi za nacionalno oslobođenje, na način na koji su definisani u Članu 1 Protokola I, svrstavaju se u međunarodne oružane sukobe..
b) Nemeđunarodni oružani sukobi)
U slučaju nemeđunarodnog oružanog sukoba, primenjuje se Član 3, koji je zajednički za sve četiri Ženevske konvencije, i Protokol II.
Treba istaći da su uslovi primene Protokola II stroži od onih predviđenih Članom 3 (vidi str. 19). U takvim situacijama, humanitarno pravo je namenjeno oružanim snagama koje učestvuju u sukobu, bile one redovne ili ne, i štiti svakog pojedinca ili kategoriju lica koja ne učestvuju u sukobu, ili su to prestala da aktivno čine, na primer:
· ranjene ili bolesne borce;
· lica koja su, kao posledica sukoba, lišena slobode;
· civilno stanovništvo;
· sanitetsko i versko osoblje.

Humanitarno pravo i nemeđunarodni oružani sukobi


Član 3, zajednički za sve četiri Ženevske konvencije, smatra se određenom vrstom ugovora u malom (vidi str 19). Čak ako se uzmu u obzir i odredbe Protokola II, pravila o unutrašnjim sukobima nepotpunija su od pravila kojima su uređeni međunarodni oružani sukobi. Zbog načela državnog suvereniteta pokazalo se da je u nemeđunarodnim oružanim sukobima teško ojačati sistem zaštite.

Pravila sadržana u Članu 3 smatraju se običajnim pravom i predstavljaju minimalni standard od koga zaraćene strane ne bi trebalo nikad da odstupe.

Koje se pravo primenjuje na unutrašnje nerede i druge situacije unutrašnjeg nasilja?


Međunarodno humanitarno pravo ne primenjuje se na situacije koje po intenzitetu nasilja ne dosežu nivo oružanog sukoba. Slučajevi te vrste uređeni su odredbama prava ljudskih prava (vidi pitanje br. 17) i merama domaćeg zakonodavstva primenjivim u navedenim situacijama.

 

 

Kontakt | Mapa sajta | © 2006 FPN - Centar za međunarodno humanitarno pravo i međunarodne organizacije