FPN - Centar za međunarodno humanitarno pravo i međunarodne organizacije

Kontakt | Mapa sajta

Pitanja i odgovori

 

18. Može li se međunarodno humanitarno pravo primenjivati u operacijama za održanje i uspostavljanje mira koje izvode Ujedinjene nacije ili se sprovode pod njihovim pokroviteljstvom?


U okolnostima medunarodnog ili nemeđunarodnog oružanog sukoba, pripadnici oru-žanih snaga koje učestvuju u nekoj mirovnoj operaciji moraju poštovati međunarodno humanitarno pravo u svakoj prilici kada se aktivno upuste u oružani sukob sa nekom od strana u sukobu. U situacijama kada to ne čine, smatraju se civilima sve dok se date okolnosti ne izmene.
Svaki vojni kontingent mora primenjivati međunarodno humanitarno pravo u skladu sa međunarodnim obavezama koje važe za konkretnu zemlju čije trupe učestvuju u mi-rovnoj misiji. Države čije jedinice učestvuju u takvim operacijama moraju se starati da pripadnici tih jedinica budu upoznati sa humanitarnim pravilima. Obaveza pridržavanja odredbi medunarodnog humanitarnog prava od strane oružanih snaga koje deluju pod komandom i kontrolom Ujedinjenih nacija dodatno je potvrđena Biltenom koji je 6. avgusta 1999. g. objavio Generalni sekretar UN povodom obeležavanja 50. godišnjice usvajanja Ženevskih konvencija iz 1949. U ovom Biltenu, čiji naslov glasi "Poštovanje medunarodnog humanitarnog prava od strane snaga Ujedinjenih nacija", naveden je
čitav niz temeljnih principa i odredbi međunarodnog humanitarnog prava. Ove principe, kao minimalan standard, moraju primenjivati snage UN gde god se kao borci angažuju na aktivnom sprovodenju svoje misije, ili kada deluju u samoodbrani tokom neke mirovne operacije, i to u meri koja je srazmerna intenzitetu i trajanju oružanog sukoba.
Obaveza snaga UN da poštuju principe i odredbe medunarodnog humanitarnog prava uneta je i u nedavne sporazume koje su Ujedinjene nacije sklopile sa zemljama na čijoj su teritoriji angažovane trupe UN.


Razlike i definicija


Svrha operacija za održanje mira jeste da obezbede poštovanje prekida vatre i linija razgraničenja, kao i sklapanje ugovora o povlačenju jedinica. Tokom poslednjih nekoliko godina obim operacija proširen je i na druge zadatke, kao što su nadgledanje izbora, dostavljanje humanitarne pomoći, kao i podsticanje procesa nacionalnog pomirenja. Upotreba sile dozvoljena je jedino u slučaju zakonite samoodbrane. Takve operacije se odvijaju uz pristanak svih strana na terenu.
Operacije za uspostavljanje mira, koje potpadaju pod Poglavlje VII Povelje Ujedinjenih nacija, izvode snage Ujedinjenih nacija ili pojedinih država, grupa država ili regionalnih organizacija, bilo na poziv neke države ili uz ovlašćenje Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Tim snagama poveren je borbeni zadatak i one su ovlašćene da koriste prinudne mere kako bi izvršile svoj mandat. Pristanak strana ovde nije nužan. Poslednjih godina sve je teže razlikovati ove dve vrste operacija, a odnedavno je u upotrebu počeo da ulazi i termin "operacije za podršku miru".

 

 

 

 

 

 

Kontakt | Mapa sajta | © 2006 FPN - Centar za međunarodno humanitarno pravo i međunarodne organizacije