FPN - Centar za međunarodno humanitarno pravo i međunarodne organizacije

Kontakt | Mapa sajta

Pitanja i odgovori

 

14. Koje mere stoje na raspolaganje za sprovođenje humanitarnog prava?

Moraju se primeniti sledeće mere:
Preventivne mere, zasnovane na dužnosti država da se pridržavaju međunarodnog humanitarnog prava (MHP). Ove mere uključuju:
•  širenje    znanja    o    međunarodnom humanitarnom pravu;
•  obuku stručnog osoblja radi lakšeg sprovođenja međunarodnog humanitarnog prava i imenovanje pravnih savetnika u oružanim snagama;
•  usvajanje pravnih i statutarnih odredbi, kako bi se obezbedila njihova usaglašenost sa međunarodnim humanitarnim pravom;
•  prevođenje tekstova Konvencija.
Mere nadzora nad pridržavanjem odredbi humanitarnog prava za vreme trajanja sukoba
•  akcije sila zaštitnica ili njihovih zamenika;
•  akcije MKCK-a (vidi pitanje br. 15).
Represivne mere, zasnovane na dužnosti zaraćenih strana da spreče, odnosno, zaustave sva kršenja MHP-a. Ovi represivni mehanizmi uključuju:
•  obavezu nacionalnih sudova da suzbijaju teške povrede MHP-a koje se smatraju ratnim zločinima (međunarodni sudovi su obrađeni u pitanju br. 16);
•  krivičnu   i   disciplinsku   odgovornost naredbodavaca    i    dužnost    vojnih komandanata da suzbijaju povrede MHP-a i da na njih ukazuju;
•  uzajamnu pomoć država oko krivičnih predmeta.
Osim što predstavljaju bitan deo svakog pravnog sistema, ove represivne mere takode služe i kao sredstvo odvraćanja od pribegavanja zločinu.
Postoje i druge izvršne mere koje obuhvataju mere prevencije, kontrole i represije; poslednje dve grupe mera uglavnom proističu iz dužnosti država da obezbede poštovanje humanitarnog prava. One uključuju:
•  istražni postupak;
•  Medunarodnu komisiju za utvrdivanje činjenica;
•  razmatranje primene i tumačenja pravnih odredbi;
•  saradnju sa Ujedinjenim nacijama.
Diplomatski napori i pritisak medija i javnog mnjenja takode pomažu da se obezbedi sprovodenje humanitarnog prava.


Pravne odredbe za sprovodenje humanitarnog prava


Napomena: vidi članove koji se odnose na unapredenje znanja o Konvencijama i Protokolima na str. 13
"Visoke strane ugovornice će (...) i u doba mira nastojati da (...) obuče kvalifikovano osoblje da bi olakšale primenu Konvencija i ovog Protokola (...)." (čl. 6, Protokol I)
"Visoke strane ugovornice obavezuju se da će poštovati ovu Konvenciju i da će joj obezbediti poštovanje u svakoj prilici." (čl. 1, zajednički za sve četiri Konvencije)
"Visoke strane ugovornice će u svako doba, a strane u sukobu u vreme oružanog sukoba, obezbediti da pravni savetnici budu na raspolaganju, kada je to potrebno, radi davanja saveta vojnim komandantima na odgovarajućem nivou o primeni Konvencija i ovog Protokola i o odgovarajućim uputstvima koja treba da se daju oružanim snagama o tom pitanju." (čl. 82, Protokol I)
"Visoke strane ugovornice, čije zakonodavstvo ne bi već sada bilo dovoljno, dužne su preduzeti potrebne mere kako bi sprečile i suzbile u svako doba svaku zloupotrebu znakova za raspoznavanje" (...). (čl. 45, Druga Ženevska konvencija)
"Visoke strane ugovornice dostavljaće jedna drugoj preko Švajcarskog federalnog veća, a za vreme neprijateljstava posredstvom Sila zaštitnica, zvanične prevode ove Konvencije, kao i zakone i pravilnike koje bi donele u cilju da obezbede njenu primenu." (članovi 48/49/128/145, zajednički za sve četiri Ženevske konvencije)
"Visoke strane ugovornice obavezuju se da će preduzeti svaku zakonodavnu meru radi propisivanja odgovarajućih krivičnih sankcija protivu lica koja su izvršila ili koja su izdala naredenja da se izvrši koja od teških povreda ove Konvencije (...) Svaka Strana ugovornica biće dužna da pronalazi lica osumnjičena da su izvršila, ili da su naredila da se izvrši, koja od teških povreda, i ona će biti obavezna da ih izvede pred svoje sopstvene sudove, bez obzira na njihovo državljanstvo."
(članovi 49/50/129/146, zajednički za sve četiri Ženevske konvencije)
"Ova Konvencija će se primenjivati uz sudelovanje i pod nadzorom Sila zaštitnica čija je dužnost da štite interese strana u sukobu. U tom cilju, Sile zaštitnice će moći, pored svog diplomatskog ili konzularnog osoblja, da naimenuju delegate medu svojim sopstvenim državljanima ili medu državljanima drugih neutralnih Sila." (čl. 8, Prve, Druge i Treće, te čl. 9 četvrte Ženevske konvencije)
"Države ugovornice moći će se u svako doba sporazumeti da vršenje zadataka koje ova Konvencija postavlja Silama zaštitnicama povere jednoj organizaciji koja pruža sva jemstva za nepristrasno i uspešno sprovodenje tih zadataka u delo (...). Ako zaštita na taj način ne može da se obezbedi, Sila koja drži ranjenike, bolesnike ili brodolomnike ili članove sanitetskog i verskog osoblja, biće dužna da zatraži od neke humanitarne organizacije, kao što je Međunarodni komitet Crvenog krsta, da primi na sebe humanitarne dužnosti koje na osnovu ove Konvencije leže na Silama zaštitnicama (...)." (»l. 10 Prve, Druge, Treće i čl. 11 četvrte Ženevske konvencije)
"Depozitar ovog Protokola sazivaće sastanak Visokih strana ugovornica na traženje jedne ili više pomenutih Strana i uz odobrenje većine pomenutih Strana radi razmatranja opštih problema primene Konvencija i Protokola." (čl. 7, Protokol I)
"Odredbe ove Konvencije ne predstavljaju smetnju za humanitarnu delatnost koju Medunarodni komitet Crvenog krsta, kao i svaka druga nepristrasna humanitarna organizacija, budu preduzimali, po odobrenju zainteresovanih strana u sukobu, u cilju zaštite i pružanja pomoći ranjenicima i bolesnicima, kao i članovima sanitetskog i verskog osoblja." (čl. 9, Prva konvencija)
"U situacijama teških povreda Konvencija ili ovog Protokola, Visoke strane ugovornice preuzimaju na sebe obavezu da deluju, zajednički ili pojedinačno, u saradnji sa Ujedinjenim nacijama i u skladu sa Poveljom Ujedinjenih nacija." (čl. 89, Protokol I)
"Visoke strane ugovornice će pružati jedna drugoj u najvećoj meri pomoć u vezi s krivičnim i sudskim postupcima koji se odnose na teške povrede Konvencija ili ovog Protokola (...). Kada to okolnosti dozvole, Visoke strane ugovornice će saradivati u pitanju ekstradicije.(...)."(čl. 88, Protokol I)
"Osnovaće se Medunarodna komisija za utvrcfivanje činjeničnog stanja (...), koja će se sastojati od 15 članova visokog moralnog ugleda i priznate nepristrasnosti. (...) Komisija će biti nadležna da: i) ispituje sve činjenice za koje se tvrdi da predstavljaju teške povrede definisane u Konvencijama i ovom Protokolu ili druge ozbiljne povrede Konvencija ili ovog Protokola; (...)"čl. 90, Protokol I)

 

Kontakt | Mapa sajta | © 2006 FPN - Centar za međunarodno humanitarno pravo i međunarodne organizacije