FPN - Centar za međunarodno humanitarno pravo i međunarodne organizacije

Kontakt | Mapa sajta

Pitanja i odgovori

 

12. Kakve su odredbe humanitarnog prava u vezi sa upotrebom znaka Crvenog krsta?

Ženevske konvencije navode da postoje tri znaka: crveni krst, crveni polumesec i crveni lav i sunce, iako Pokret trenutno koristi jedino prva dva kao znakove nacionalnih društava.
Konvencije i Dopunski protokoli sadrže nekoliko članova o upotrebi znaka. Njima se, između ostalog, detaljno utvrđuje upotreba, veličina, svrha i mesto na koje se znak postavlja, lica i imovina koje on štiti, lica ovlašćena da ga koriste, obaveze koje poštovanje znaka podrazumeva, i kazne u slučajevima njegove zloupotrebe (vidi str. 27).
U vreme oružanih sukoba znak u zaštitne svrhe mogu koristiti jedino:
· sanitetske službe oružanih snaga;
· nacionalna društva Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, priznata i propisno ovlašćena od svojih vlada za pružanje pomoći sanitetskim službama oružanih snaga; nacionalna društva mogu koristiti znak u zaštitne svrhe jedino za ono osoblje i opremu koji pomažu sanitetskim službama za vreme rata, pod uslovom da se navedeno osoblje i oprema koriste isključivo za te zadatke, te da se pri tom povinuju vojnim zakonima i pravilima;
· civilne bolnice i druge medicinske ustanove priznate kao takve od svojih vlada i propisno ovlašćene da ističu znak u zaštitne svrhe (stanice za prvu pomoć, ambulantna kola itd.)
· druge dobrovoljne službe za pružanje pomoći, uz iste uslove kao i nacionalna društva; one moraju biti priznate i
ovlašćene od strane vlade, mogu koristiti znak jedino za osoblje i opremu dodeljenu isključivo medicinskim službama i moraju se povinovati vojnim zakonima i pravilima.
Međunarodno humanitarno pravo takođe propisuje da je svaka država-potpisnica Ženevskih konvencija dužna da preduzme mere kako bi se sprečila i kaznila zloupotreba znaka, kako u vreme rata tako i u miru, kao i da donese zakon o njegovoj zaštiti.

Upotreba znaka


Upotreba znaka u zaštitne svrhe predstavlja vidljivo isticanje zaštite koju Ženevske konvencije pružaju sanitetskom osoblju, jedinicama i transportnim sredstvima. Upotreba znaka u svrhu raspoznavanja, kako u vreme rata tako i u miru, označava da su neko lice ili neki deo imovine
povezani sa Međunarodnim pokretom Crvenog krsta i Crvenog polumeseca.MKCK je ovlašćen da u svako doba koristi znak, kako u zaštitne tako i u svrhe raspoznavanja.

Zloupotreba znaka


Svaka upotreba znaka za koje međunarodnim humanitarnim pravom nije dobijeno izričito ovlašćenje predstavlja njegovu zloupotrebu. Postoje tri vrste zloupotrebe:
· imitacija, predstavlja upotrebu oznake koja svojim oblikom i/ili bojom može zabunom biti poistovećena sa znakom;
· uzurpacija, tj. upotreba znaka od strane neovlašćenih lica ili organizacija (komercijalnih firmi, farmaceuta, privatnih lekara, nevladinih organizacija, običnih građana itd.);
ukoliko lica propisno ovlašćena da koriste znak to ne čine u skladu sa pravilima Konvencija i Protokola, to takođe predstavlja uzurpaciju;
· perfidija, tj. upotreba znaka u vreme sukoba sa ciljem da se zaštite borci ili vojna oprema; perfidna upotreba znaka
predstavlja ratni zločin kako u međunarodnim, tako i u nemeđunarodnim oružanim sukobima.
Zloupotreba znaka u zaštitne svrhe u vreme rata ugrožava sistem zaštite ustanovljen međunarodnim humanitarnim pravom. Zloupotreba znaka u svrhu raspoznavanja podriva njegov ugled u očima javnosti, pa prema tome umanjuje njegovu zaštitnu moć u vreme rata. Države-potpisnice Ženevskih konvencija obavezale su se da će usvojiti kaznene mere kako bi se sprečila i suzbila zloupotreba znaka, kako u vreme rata tako i u miru.

 

 

 

Kontakt | Mapa sajta | © 2006 FPN - Centar za međunarodno humanitarno pravo i međunarodne organizacije